W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Rejestracja małżeństwa zawartego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy urząd stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Miejsce załatwienia
Pokój nr 21
Referat Administracji
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

Osoba upoważniona do kontaktu
Dominika Rakowicz

Telefon kontaktowy
52 33 078 18

Termin i sposób załatwiania

 1. osobiste złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważność zapewnień wynosi 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo).
 2. ustalenie terminu planowanego ślubu (osobiście w dniu złożenia pisemnych zapewnień). Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem jednego miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem wymienionego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 3. złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w obecności dwóch pełnoletnich świadków.
 4. sporządzenie aktu małżeństwa następuje na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński - najpóźniej w następnym dniu roboczym licząc od dnia zawarcia małżeństwa (z urzędu wydawany jest jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa).

Uwaga! Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Uwaga! Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, małżonkowie zostaną poproszeni o złożenie oświadczenia o przyszłym nazwisku. Należy zdecydować, jakie nazwisko będzie noszone po ślubie i jakie nazwisko będą nosiły przyszłe dzieci.

Po ślubie można
· zachować swoje dotychczasowe nazwiska,
· do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka. To nazwisko może mieć tylko dwa człony (nazwisko dwuczłonowe),
· zdecydować się na jedno z nazwisk, które będzie wspólnym nazwiskiem.

Jeśli nie zostanie złożone oświadczenie o przyszłym nazwisku – zachowane zostaną dotychczasowe nazwiska.

Jeśli po ślubie małżonkowie będą nosić różne nazwiska, należy zdecydować jakie nazwisko będą nosiły przyszłe dzieci. Można wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z rodziców albo nazwisko, które powstanie z połączenia nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

Jeśli nie zostanie złożone zgodne oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci – będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia nazwisk małżonków (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

Uwaga! Czas obsługi pary nupturientów wynosi około 30 minut.

Wymagane dokumenty

 • dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport)
 • zapewnienie (jest to dokument sporządzany w urzędzie, w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10 - 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Dodatkowo, jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone. 
  Uwaga! Wszystkie dzieci tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa musi być więc tożsame z nazwiskiem dzieci już urodzonych.
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wyrażenie zgody na przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy
  Uwaga! Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą zostać odebrane poza urzędem stanu cywilnego, na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, jeżeli: 
  - osoba jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia
  - osoba jest pozbawiona wolności
  - wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 • cudzoziemcy przedkładają dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem mogą zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu (jeżeli na podstawie ww. dokumentu nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa wówczas osoba przedkłada odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawała już w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Opłata skarbowa

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
 • za zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień – 39 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić za pośrednictwem:

 • banku bądź Poczty Polskiej (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Gminy w Jeżewie,
 • na rachunek bankowy: 26 8173 0005 2003 0000 2785 0003 
  (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty proszę dołączyć do składanych dokumentów.

Opłaty administracyjne
Opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł stanowiąca dochód gminy (dotyczy przypadku kiedy przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński ma nastąpić poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy).

Opłatę administracyjną należy wpłacić za pośrednictwem:

banku bądź Poczty Polskiej (według obowiązujących cenników oraz taryf),
w kasie Urzędu Gminy w Jeżewie,
na rachunek bankowy: 26 8173 0005 2003 0000 2785 0003 
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty proszę dołączyć do składanych dokumentów.

Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie dokonania czynności przysługuje złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w otrzymanym zawiadomieniu są zasadne.

Informacje dodatkowe

 1. Dokumenty wydane w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula (nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.).
 2. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności: 
  - odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka
  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie
  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa
  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
 3. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo albo wskazane we wniosku miejsce nie zapewnia zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński pisemnie odmawia on przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym terminie lub miejscu.

Dokumenty do pobrania
Wniosek o wyrażenie zgody na przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego

Załączniki

Powiadom znajomego