W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Na poradę można zarejestrować się telefonicznie: 52 56 83 333, mailowo: pomocprawna@csw.pl lub przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/%C5%9Bwiecki

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Jeżewie

Adres: 86-131 Jeżewo, ul. Główna 10
(budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie)

Dni tygodnia: poniedziałek i wtorek

Godziny porad: 
poniedziałek 7.30 - 11.30
wtorek 12.00 - 16.00

Porad udziela: mgr prawa/doradca obywatelski/mediator

Nieodpłatna pomoc prawna

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu.

Jak się zarejestrować?
Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić w następujący sposób:
REJESTRACJA PRZEZ INTERNET
telefonicznie pod nr tel.
+48 52 56 83 333

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, przebywające w kwarantannie lub  izolacji mogą ją otrzymać  drogą środków komunikacji na odległość (telefon oraz mail). Na adres pomocprawna@csw.pl należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Informacje szczegółowe pod numerem telefonu 52 56 83 333.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość poniżej.
WNIOSEK O PORADĘ NA ODLEGŁOŚĆ
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
 2. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Co obejmuje?

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na terenie powiatu świeckiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w punktach umiejscowionych w gminach: Jeżewo, Lniano, Osie, Drzycim. Osoby zainteresowane powinny rejestrować się do tych punktów.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Lokalizacje punktów prawnych na terenie Powiatu Świeckiego:

1. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – NPO 

- Jeżewo, ul. Główna 10, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – salka konferencyjna
Poniedziałek: 7:30-11:30 – mgr prawa/doradca obywatelski/mediator
Wtorek: 12:00-16:00 – mgr prawa/doradca obywatelski/mediator
- Lniano, ul. Wyzwolenia 9,
Środa: 08:00-12:00 – adwokat/doradca obywatelski
- Osie, ul. Dworcowa 6, pokój nr 11
Czwartek: 8:00-12:00 – adwokat/doradca obywatelski
- Drzycim, ul. Młyńska 10
Piątek: 8:00-12:00 – radca prawny/doradca obywatelski

2. Punkty nieodpłatnych porad prawnych – NPP 

- Świekatowo, ul. Dworcowa 3,
Poniedziałek: 10:00-14:00 – radca prawny
- Pruszcz, ul. Sportowa 1
Wtorek: 9:00-13:00 – radca prawny
Czwartek: 13:00-17:00 – adwokat/doradca obywatelski
- Bukowiec, ul. Dworcowa 7
Środa: 10:00-14:00 – radca prawny/doradca obywatelski
Piątek: 13:00-17:00 – radca prawny/doradca obywatelski
- Warlubie, ul. Dworcowa 15, pokój nr 2
Poniedziałek: 9:00-13:00 – adwokat
Środa 9:00-13:00 – radca prawny
- Nowe, Plac Św. Rocha 5, Powiatowy Urząd Pracy
Wtorek: 14:00-18:00 – adwokat
Czwartek: 14:00-18:00 – radca prawny
- Dragacz 7A, budynek B, pokój nr 11
Piątek: 14:00-18:00 – radca prawny
- Świecie, ul. Wojska Polskiego 173
Poniedziałek: 08:00-12:00 – adwokat/mediator
Wtorek: 14:00-18:00 – adwokat
Środa: 08:00-12:00 – radca prawny/mediator
Czwartek: 14:00-18:00 – radca prawny
Piątek: 8:00-12:00 – radca prawny

Podstawa prawna
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021, poz. 945), w gminach powiatu świeckiego działają punkty  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Porad w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzą doradcy, którzy posiadają wykształcenie wyższe oraz ukończone szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Mieszkańcy mogą również korzystać z nieodpłatnej mediacji.

Lista Jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Starosta prowadzi listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:
poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Wniosek o poradę na odległość

Załączniki

Powiadom znajomego