W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Jeżewo

System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Jeżewo

1. Kto składa do Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w jakim terminie ?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wysokość opłaty ustala właściciel nieruchomości w deklaracji, którą składa w Urzędzie Gminy Jeżewo.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana jest jako:

·         pierwsza deklaracja -  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

·         nowa deklaracja - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć osobiście, wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo lub dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl – jako załącznik.

Deklaracja – przejście na kartę sprawy 

W przypadku niezłożenia deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji określającej wysokości opłaty.

2. Jakie są stawki opłaty za odbiór odpadów ?

Stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 32,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Właścicielowi nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość na miesiąc.

Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – więcej informacji w zakładce Kompostownik.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów  firma odbierająca  odpady przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) oraz powiadomi o tym Wójta, który z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.
Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 128,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Opłatę uiszcza się bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie urzędu „z góry” w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

3. System obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkałe z terenu gminy Jeżewo. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy, domki letniskowe itp.), są zobowiązani  posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym.

Jeśli na terenie nieruchomości powstają także odpady  inne niż komunalne (np. w wyniku prowadzonej działalności  gospodarczej, rolniczej), to muszą być one gromadzone i usuwane w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych i wywożone zgodnie z  wymaganiami wynikającymi z przepisów, we własnym zakresie.

4. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Jeżewo w formie pisemnej, telefonicznie lub na adres e-mail: sekretariat@jezewo.eu z podaniem:

1) imienia i nazwiska zgłaszającego,
2) adresu zamieszkania zgłaszającego,
3) krótkiego opisu rodzaju nieprawidłowości
4) daty wystąpienia nieprawidłowości.

Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.

Powiadom znajomego