W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Dotacja na wymianę pieca 2023 r.

RRiB.604.8.2023

Wójt Gminy Jeżewo ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jeżewo.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 24 kwietnia 2023 r. do dnia 5 maja 2023 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. Z uwagi na ograniczenie środków finansowych przeznaczonych na ten cel, dofinansowaniem objętych będzie tylko 10 źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym.

I. Warunki składania wniosków:
1. Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego formularza, który można pobrać:
- za pośrednictwem strony internetowej www.bip.jezewo.eu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska, pn.: „Dotacje na wymianę pieca 2023 r.”
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 8.

2. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane przed i po okresie naboru nie będą rozpatrywane.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku.

WAŻNE! Nie można składać wniosków o dotację na kotły węglowe.
Ww. program nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków.

4. Dofinansowaniu podlegają zadania wykonane nie wcześniej niż od 01 stycznia 2023 r. oraz nie związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.

5. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III).

6. Wnioski wraz z załącznikami można składać wyłącznie w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131, (sekretariat pok. Nr 14), w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela pracownik ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy Jeżewo w godzinach pracy Urzędu (tel. 523307824).

7. Wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować przedsięwzięcie w terminie do dnia 30.09.2023 r.

II. Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
1. Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Jeżewo, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiący budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

2. Dofinansowaniu nie podlegają zabudowy, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

III. Co podlega dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:
· Kotły na paliwo stałe, z wyłączeniem kotłów na węgiel (ekogroszek)1)
· Kotły gazowe 2)
· Kotły olejowe 2)
· Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym)
· Pompy ciepła powietrzne 3)
· Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub z wody 3)

Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

WAŻNE! Objaśnienia:
1) Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
a) klasy 5, określone w normie PN-EN 303 5:2012 „Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”
lub
b) zakupione i montowane kotły na paliwa stałe na biomasę muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń minimum wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/12 5/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

2) Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 3 zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

3) Pompy ciepła zakupione i montowane muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

Pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW posiadającej następujące wartości wskaźników COP:
a) pompa ciepła typu powietrze/woda w punkcie pracy A2W35:COP≥3,1;
b) pompa ciepła typu solanka/woda w punkcie pracy B0W35:COP≥4,3;
c) pompa ciepła typu woda/woda w punkcie pracy W10W35:COP≥5,1;
d) pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, w punkcie pracy E4W35: COP≥4,3.

IV. Wysokość dofinansowania
Dotacja dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi z budżetu Gminy Jeżewo 4 000 zł.

WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację).

Wójt Gminy Jeżewo
/-/ Maciej Rakowicz

Regulamin udzielania i sposobu rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jeżewo na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Jeżewo: Uchwała nr XLIII/344/2022

Załączniki:

1. Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę sysytemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła .zm.
Zał. nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji - Zgoda współwłaściciela nieruchomości
Zał. nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji - Pełnomocnictwo

3. Wniosek o rozliczenie dotacji na wymianę sysytemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła .zm.
Zał. nr 1 do wniosku o rozliczenie dotacji -Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła
Zał. nr 2 do wniosku o rozliczenie dotacji - Oświadczenie o nie wymaganiu pozwolenia na budowe lub zgłoszenia robót

Załączniki

Powiadom znajomego