W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

 Zarządzenie Nr 106/2020
 Wójta Gminy Jeżewo 
 z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 703 t.j.) , art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057 t.j.) oraz Uchwały Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, zwanego dalej „projektem  programu”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 
2. Projekt programu zamieszczony zostanie: w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-jezewo.lo.pl na stronie internetowej Gminy Jeżewo www.jezewo.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jeżewie. 
 

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 16 do 30 października 2020 r. 
 1. Konsultacje przeprowadza się w formie: 
 1) Złożenia propozycji zmian, uwag i opinii, przez podmioty o których mowa w § 1 powyżej, na formularzu stanowiącym  Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, poprzez: 
 a) przesłanie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy w Jeżewie, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo; 
 b) przesłanie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mailowy: sekretariat@jezewo.eu 
 c) złożenie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Jeżewo w godzinach jego pracy. 
 2. Nie będą uwzględniane uwagi: 
 a) zgłoszone na formularzach anonimowych lub pozostawionych bez uzasadnienia, 
 b) przekazane na innym niż stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia formularzu, 
 c) złożone przed dniem 16.10.2020 r. lub po dniu 30.10.2020 r., 
 § 3. Celem konsultacji jest poznanie opinii o projekcie Programu Współpracy, a tym samym zapewnienie możliwości wnoszenia uwag. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy oraz upublicznione  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo, na stronie internetowej Gminy Jeżewo a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo. 
 § 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów. 
 § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu Urzędu Gminy prowadzącemu bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi. 
 § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżewo, na stronie internetowej Gminy Jeżewo, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo. 
 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeżewo
 Maciej Rakowicz

Projekt programu na 2021 rok

Formularz konsultacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego