W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Otwarty konkurs ofert nr 2/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

Szczegóły
Przedmiot konkursu Wsparcie zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo – przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii)
Znak sprawy 2/2022
Kategoria organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
Termin składania ofert

Lista podmiotów które uzyskały dotację w konkursie 2_2022

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Jeżewo Nr XXXVIII/304/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2022 rok 

WÓJT GMINY JEŻEWO 
ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Wsparcie zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo – przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii) 

Słowniczek:
Ilekroć w ogłoszeniu konkursowym mowa jest o: ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm) 
rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057)

I.  Rodzaj zadania
1. Forma realizacji zadania: Wsparcie zadań z zakresu organizacji aktywnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z akcją edukacyjną na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków. 
2. Cel zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w formie kulturalno-rekreacyjnej stwarzającej warunki do rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy. ZAJĘCIA SPORTOWE NIE MOGĄ STANOWIĆ JEDYNEJ I SAMODZIELNEJ STRATEGII PROFILAKTYCZNEJ. Powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego. 
3. Rezultaty zadania 
- liczba godzin aktywnego wypoczynku oraz godzin przeznaczonych na edukację, 
- liczba uczestników zadania (zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje 80 % założonych w ofercie rezultatów). 

Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: lista uczestników (zawierająca datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję) /protokoły / dokumentacja fotograficzna. 

Oferent w ramach oferty przedstawia zakres realizacji powyższych rezultatów odnosząc się do skali działania, które proponuje. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2022 r. 
1. Wysokość środków budżetowych na realizację zadania wynosi 50 000,00 zł 
2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Załączniki

Powiadom znajomego