W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Zarządzenie Nr 96/2023
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 3 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, zwanego dalej „projektem  programu”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 
2. Projekt programu zamieszczony zostanie: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo www.bip.jezewo.eu, na stronie internetowej Gminy Jeżewo www.jezewo.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 10 do 24 października 2023 r. 
2. Konsultacje przeprowadza się w formie: 
1) Złożenia propozycji zmian, uwag i opinii, przez podmioty o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, na formularzu stanowiącym  Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, poprzez:
a) przesłanie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy w Jeżewie, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo;
b) przesłanie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mailowy: sekretariat@jezewo.eu;
c) złożenie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Jeżewo w godzinach jego pracy. 
2) Uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Jeżewo, przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie w sali nr 13 w dniu 19 października 2023 r. o godz. 14.00. 
3. Nie będą uwzględniane uwagi: a) zgłoszone na formularzach anonimowych lub pozostawionych bez uzasadnienia; b) przekazane na innym niż stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia formularzu; c) złożone przed dniem 10.10.2023 r. lub po dniu 24.10.2023 r.
§ 3. Celem konsultacji jest poznanie opinii o projekcie Programu Współpracy, a tym samym zapewnienie możliwości wnoszenia uwag. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Jeżewo oraz upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo, na stronie internetowej Gminy Jeżewo, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżewie.
§ 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu Urzędu Gminy prowadzącemu bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo, na stronie internetowej Gminy Jeżewo, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeżewo 
Maciej Rakowicz

Projekt programu na 2024 rok

Formularz konsultacyjny na 2024

Załączniki

Powiadom znajomego