W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy wniosek o zapewnienie dostępności
Komórka odpowiedzialna Referat Administracji

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wnioski o zapewnienie dostępności dotyczące Urzędu Gminy Jeżewo można składać:

 • pocztą na adres: Urząd Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo;
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo;
 • na numer fax: 52 522 81 49;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@jezewo.eu;
 • poprzez korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej : / t1ow016ykz /SkrytkaESP

Do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej Urząd Gminy

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej Urząd Gminy PDF

Wniosek o zapewnienie dostępności Urząd Gminy

Wniosek o zapewnienie dostępności Urząd Gminy PDF

Wniosek o zapewnienie dostępności dotyczący Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo można składać:

 • pocztą na adres: Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo;
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: k.gwizdala@jezewo.eu;
 • poprzez korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej : / ZOOSJezewo /SkrytkaESP

Do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności ZOOS

Wniosek o zapewnienie dostępności ZOOS PDF

Wniosek o zapewnienie dostępności dotyczący Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie można składać:

 • pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie, ul. Główna 10, 86-131 Jeżewo;
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: gops@jezewo.eu;
 • poprzez korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej : / GOPSJezewo /SkrytkaESP

Do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności GOPS

Wniosek o zapewnienie dostępności GOPS PDF

Wniosek o zapewnienie dostępności dotyczący Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie można składać:

 • pocztą na adres: Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie, ul. Łąkowa 2, 86-131 Jeżewo;
 • osobiście w sekretariacie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie, ul. Łąkowa 2, 86-131 Jeżewo;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: gwio@jezewo.eu;
 • poprzez korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej : / GWIOJezewo /SkrytkaESP

Do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności GWiO

Wniosek o zapewnienie dostępności GWiO PDF

Wniosek o zapewnienie dostępności dotyczący Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo można składać:
 • pocztą na adres: Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo, ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice;
 • osobiście w budynku Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo, ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: cbik@jezewo.eu;
 • poprzez korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej : / CBIKJezewo /SkrytkaESP
Do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego