W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

Szczegóły
Przedmiot konkursu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Jeżewo w 2021 r.
Znak sprawy 1/2021
Kategoria upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania ofert

Lista podmiotów które uzyskały dotację w konkursie 1_2021

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.), oraz Uchwały Rady Gminy Jeżewo Nr XXVIII/217/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2021 rok

WÓJT GMINY JEŻEWO 
ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Jeżewo w 2021 r. 

Słowniczek:

Ilekroć w ogłoszeniu konkursowym mowa jest o:
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) 
rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057) 

I.  Rodzaj zadania 
1. Forma realizacji zadania: wsparcie lub powierzenie
2. Cel zadania: Zadanie obejmuje działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Jeżewo.
3. Rezultaty zadania - liczba godzin treningowych - liczba uczestników szkolenia (zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje 80 % założonych w ofercie rezultatów). 

Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: lista uczestników szkolenia (zawierająca datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję) / protokoły / dokumentacja fotograficzna. 

Oferent w ramach oferty przedstawia zakres realizacji powyższych rezultatów odnosząc się do skali działania, które proponuje. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2021 r. 
1. Wysokość środków budżetowych na realizację zadania wynosi 110 000,00 zł
2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Załączniki

Powiadom znajomego